سبوس برنج ارگانیک

سبوس برنج ارگانیک برنج در رژیم غذایی مردم کشور از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و در ردیف کالاهای استراتژیک جای گرفته و دومین ماده غذایی اکثر مردم کشور پس از گندم میباشد از این رو بحث فرآیند تبدیل شالی به برنج از اهمیت برخوردار است. تفاوت بین سبوس برنج و شلتوک یا چلتوک برنج در…