تفاوت عمده برنج چین دوم و کشت دوم

آیا میدانید کشت اول و دوم برنج فریدونکنار چه تفاوتی دارند؟ تفاوت این دو کشت در چیست؟ در مورد چین دوم چه میدانید؟ تفاوت عمده برنج چین دوم و کشت دوم کشت اول که از اواخر اسفند ماه که طی مراحل اماده سازی زمین، از شخم تا … آغاز می شود و عملیات کشت نیز…