لینک

لینک ۱ بارگیری – عنوان ۱۰۰ ۲ فیلم – زمینه تحصیلی ۶۵ ۳ ایران – کشور ۵۵ ۴ قیمت – عنوان ۵۰ ۵ تهران – شهر ۴۰ ۶ تلگرام – نرم‌افزار ۴۰ ۷ زبان فارسی – زبان انسان ۲۵ ۸ زن – عنوان ۲۵ ۹ دختر – عنوان ۲۰ ۱۰ اکبر هاشمی رفسنجانی – رئیس‌جمهور…

لینکدان

لینکدان اکبر هاشمی رفسنجانی – رئیس‌جمهور ایران پیشین +۲,۴۰۰% ۲ آتش – عنوان +۴۵۰% ۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی – یک دانشگاه در ایران +۱۸۰% ۴ دانشگاه جامع علمی کاربردی – یک دانشگاه در ایران +۱۶۰% ۵ آیت‌الله – عنوان +۱۲۰% ۶ سید علی خامنه‌ای – رهبر ایران +۱۱۰% ۷ دانشگاه آزاد اسلامی…